Запозичення і їхні українські відповідники

Запозичення і їхні українські відповідники

Слова іншомовного походження — не те, чим варто зловживати. І якщо ви досі вважаєте, що часте використання таких лексем свідчить про вашу ерудицію, то ви сильно помиляєтеся. Мовознавці переконують, що надання переваги запозиченим словам демонструє незнання рідної мови. А воно шкодить не тільки мовцеві, а й самому стану мови. У цьому матеріалі ми розповідаємо, як це виправити.

Далі наводиться список іншомовних слів, які подекуди — не в усіх випадках вживання — можна заміняти українськими формами.

Іншомовне слово Український синонім
абза́цві́дступ
абітуріє́нт(школи) випускни́к, (до вишу)вступни́к
аборигентубі́лець
абрико́сажерде́ля
абсолю́тнийцілкови́тий, по́вний
абсолю́тногеть, геть чи́сто, зо́всім, цілко́м
абсу́рдбезглу́здя, нісені́тниця
авангарднийпередови́й
ава́нсзавда́ток
аванту́раприго́да
авантюристпройди́світ
аудієнціяприйня́ття
автенти́чнийспра́вжній, непідро́блений
автомати́чнийсамору́шний
автоно́міясамоврядува́ння
агресивнийнапа́сницький
адаптува́типристосо́вувати
адеква́тнийтото́жний, достеме́нний
аеродро́м, аеропо́ртлето́вище
аза́ртнийзатя́тий
аксесуа́рипричанда́ли
/акти́в/: ма́ти у сво́му акти́ві//: ма́ти за плечи́ма
активізува́ти (громаду)розвору́шувати
актуа́льнийсуча́сний, злободе́нний
акумулюва́типризби́рувати, копи́чити
акура́тнийоха́йний, чепурни́й
/акце́нт/: роби́ти акце́нт/на́голос/: наголо́шувати
а́кціяді́я
алфавітабе́тка, а́збука
/альтернати́ва/: нема́ альтернати́ви//: нема́ ви́бору
амбі́ціясамолю́бство
анало́гіяподі́бність
анекдо́т/а/побрехе́нька, сміховина́, сміх
анесте́зіязнечу́лення, знебо́лення
анома́ліявідхи́лення
антагоні́змворожне́ча, непримире́нність
анулюва́тискасо́вувати, унева́жнювати
апелюва́тизверта́тися
аплодисментио́плески
арбі́трпосере́дник
аргументдо́каз
арома́т  & видиха́ти арома́тпа́хощі, за́пах, дух  схо́дити па́хощами
архіте́кторбудівни́чий
асимілюва́тиуподі́бнювати
асоціюва́типов’я́зувати, об’є́днувати
атеї́змбезві́р’я, безбо́жжя
бана́льний жартзаї́жджений, заяло́жений, уте́ртий
банди́тхарци́з, харцизя́ка
басе́йнводо́йма
безапеляці́йнобеззапере́чно
бібліо́текакнигозбі́рня
біле́тквито́к
біогра́фіяжиттє́пис
бльокно́тзаписни́к
борт човнао́блавок
браву́рний маршмолоде́цький
бюстпогру́ддя
вентилюва́типрові́трювати
вентиля́ціяпро́дух
вербува́тинабира́ти; залуча́ти; (образно)сва́тати
вертика́льнийпрямови́сний
візи́т/а/відві́дини
волейбо́лвідби́ванка
вульга́рнийву́личний і ву́лишний
газе́тачасо́пис, щоде́нник
гармо́ніяспівзву́ччя; (в гурті) зла́года
гене́запохо́дження
гібри́дмі́шанець
гіга́нтве́лет, ве́летень
гімнсла́вень
гіпо́тезаздо́гад, припу́щення
горизо́нто́брій, видноко́ло, виднокру́г
горизонта́льнийпозе́мний
гураґа́нборві́й, буреві́й
гураґа́нний вітер(образно) серди́тий
гру́па (людей)гурт
ґалері́я /галере́я/ (круг будинку)кружґа́нок
ґарнізо́нзало́га
ґвинті́вкакріс
ґенера́ціяпоколі́ння
ґірля́ндаплетени́ця
ґлянс і ґлянцблиск; по́лиск
ґрандіо́знийвеличе́зний; велете́нський
ґраціо́знийзгра́бний
деба́тиобгово́рення
дебоши́ритигалабу́рдити
дегенерува́тивиро́джуватися, звиродні́ти
демонструва́ти кінокрути́ти
дета́льподро́биця; (машини) части́на
децентралізува́ти (док. і недок.)розосере́джувати, розосере́дити (док.)
дефе́ктва́да, хи́ба, недо́лік, ґандж
де́фі́сро́зділка
диле́маодне́ з двох, або́-або́
директи́ванастано́ва, вказі́вка
диста́нціяві́ддаль, ві́дстань
діяпазо́нза́сяг
еквівале́нтвідпові́дник, рівнозна́чних
екземпля́рпримі́рник
екіпа́ж(судна) зало́га, обслу́га; (віз) по́віз
еконо́міяоща́дність, оща́дливість
експериме́нтдо́слід, про́ба
експлуата́тор; & експлуата́ціявизи́скувач; & ви́зиск
експро́мтомпро́сто з мо́сту, спрожо́гу
екстра́ктви́тяг
ексце́сви́брик, ви́пад, перебо́рщення
елеґа́нтнийви́шуканий, ви́тончений
елеме́нти наукосно́ви, ази́, поча́тки
елемента́рнийнайпрості́ший; (про знання) основни́й
елясти́чнийгнучки́й, пружни́й, пружи́стий
ема́льскли́ця; по́ливо, поли́ва
ембріо́нза́плідок, за́родок
емо́ціїчуття́, почува́ння, при́страсті
епіде́міяпо́шесть
епізо́дви́падок, поді́я, приго́да
епо́хадоба́
еско́ртпо́чет, су́провід
е́тикадоброзвича́йність
ідеа́льнийбездога́нний, доскона́лий, дове́ршений
іденти́чнийтото́жний, одна́ковий, таки́й са́мий
ілюзо́рнийприма́рний, уя́вний, спови́дний
і́міджо́браз
імпоза́нтнийпоказни́й; ставни́й, поставни́й
і́мпульс; & імпульси́внийпо́штовх; & рвучки́й, пори́вчастий
і́ндекспока́жчик, спи́сок, пере́лік
індиві́дуум і індиві́досо́ба, особи́стість, сме́ртний
іне́ртнийбездія́льний, мля́вий
інстинкти́внийпідсвідо́мий
інструме́нтзнаря́ддя
інтеле́ктро́зум
інтерва́л(лінійний) про́міжок; (часу — ще)пере́рва
інтерна́тгурто́житок
інтригува́типле́сти павути́ну
інтуїти́вносе́рцем, нутро́м; як розумі́ють малі́ ді́ти
інфе́кціязара́за
інфільтра́ціяпросо́чування
ірига́ція; & іригаці́йнийзро́шування; & зро́шувальний
іронізува́типідштри́кувати /сло́вом/
кабіне́т (кімната)робі́тня
кавале́ріякінно́та
каза́рмикоша́ри
канцеляри́стписарчу́к
капітулюва́тиздавати́ся, склада́ти збро́ю
каре́та (дорожня)ридва́н
карка́сснасть, кістя́к
карти́на феєричнавидо́вище
категори́чно; & сказа́ти категори́чнору́ба; сказа́ти, як відруба́ти
кваліфікува́ти діїрозці́нювати
кве́стіяпита́ння
кла́панхли́павка
клі́матпідсо́ння
клю́мбаквітни́к
кокетува́тистро́їти фі́ґлі-ми́глі
кокте́йл і кокте́йльведмі́дь
коле́гаоднока́шник
колекти́в; & колекти́внийгурт; & гуртови́й
коле́кціязбирани́ця; (картин) збі́рка
колі́зіязі́ткнення
кома́нда(танка) обслу́га; (футбольна) дружи́на
кома́ндний складстарши́на
коме́тахвоста́та зі́рка
компенса́ціявідшкодува́ння; (гроші)відшкодо́вання
компіля́ціянасмикани́на
компле́кціястату́ра, будо́ва ті́ла
компліка́ціяускла́днення
комуніка́ціясполу́чення
комфорта́бельнийвигі́дний
конве́нціяуго́да; з’їзд
конву́льсіїко́рчі, судо́ма
конкре́тнийцілко́м пе́вний
конкуре́нтсупе́рник
консе́нсусзго́да, пого́дження
консолідува́тизгурто́вувати, гуртува́ти
констатува́тистве́рджувати
контине́нтматери́к, суході́л
ко́нтуро́брис, о́бвід
конфу́зні́яковість
конфу́зитисявстида́тися, ні́яковіти
концентрува́тизосере́джувати, збира́ти в кула́к
координува́типого́джувати, узго́джувати, узгі́днювати
ко́рпусту́луб; (машини) ті́ло
кошма́рстрахі́ття, жахи́ Госпо́дні
кошма́рнийстрахітли́вий
кредито́рлихва́р, позича́йло
криміна́льнийка́рний
крите́рійміри́ло
кулі́си театральнілашту́нки
кур’є́рпосильни́й, розсильни́й
леґалізува́тиузако́нювати
лібера́льнийвільноду́мний
лідерува́ти і лі́дерствувативе́сти пере́д, верхово́дити, задава́ти тон
ліквідува́ти заборго́ваністьви́лізти з боргі́в
літерату́раписьме́нство
луна́тикснови́да, снобро́да
ляндша́фткраєви́д
льо́зунґга́сло
льока́льниймісце́вий
льо́конкуче́рик
льоя́льнийправослу́шний; ві́дданий
мавзоле́йусипа́льня
маг; & магі́чнийчарівни́к; & чарівни́й
ма́клерпосере́дник
максима́льнийякнайбі́льший
манда́тгра́мота
мані́рноспа́нська
манускри́птруко́пис
марґіне́с (книжки, зошита)бе́рег, по́ле
маріоне́ткаля́лька
маса́жрозтира́ння, натира́ння
маси́внийдебе́лий
ма́союхма́рою, стіно́ю, ва́лом
матерія́лречовина́, сировина́
ма́товийтьмя́ний
махи́няодоро́бало, доро́бало
машина́льний жестмимові́льний
машта́бміри́ло
медикаме́нтилі́ки
меду́за/водяне́, морське́/ се́рце
мелоді́йниймилозву́чний
меморія́льнийвікопо́мний
мемуа́риспо́гади
мента́льністьдуше́вний /психі́чний/ склад
мізантро́плюдоненави́сник, ненави́сник
мініма́льнийякнайме́нший
містифіка́ціяокозами́лювання
місти́чнийтаємни́чий
мі́тинґві́че
мобілізува́ти силинапру́жувати
моде́рнийнові́тній, суча́сний
модернізува́тиусуча́снювати
момента́льнийблискави́чний, миттє́вий
момента́льновраз; як стій
мона́хчерне́ць
моне́тний двіркарбівня́
монолі́тнийсуці́льний; згурто́ваний
моното́ннийоднозву́чний
монстрпотво́ра
монуме́нт; & монумента́льнийпам’ятни́к; & вели́чний
моргтрупа́рня
мото́рдвигу́н, руші́й
мундшту́кцига́рочник
мускуляту́ра, му́скулим’я́зи
мускуля́стийжи́лавий
мусува́ти, муси́руватичовпти́
му́штрави́шкіл
наї́внийнехи́трий, неби́тий, зеле́ний
нота́ція; & читати нота́ціюмоли́тва; мили́ти го́лову
нату́раприро́да; вда́ча
невтраліте́тневтруча́ння
неґати́вива́ди, негаразди́
нелеґа́льнийнезако́нний, заборо́нений
неологі́змновотві́р
неофі́тновові́рець
/не́рви/: ша́рпати не́рви//: тягти́ ду́шу
нервува́ти (одноманітністю)тягти́ за ду́шу
нереа́льнийнеземни́й, несві́тній
нівелюва́ти розбіжностізво́дити ніна́що; уодноста́йнювати
німбвіне́ць
норма́льнийзвича́йний; не збо́чений
нота́тказа́пис; по́значка
ну́мерчисло́
нюа́нсвідті́нок
окулі́сточни́к
окупа́нт; & окупа́ціяза́йманець; & займа́нщина
оперува́ти фактамипослуго́вуватися
опортуні́стпристо́сува́нець, угодо́вець 
оптимісти́чнийжиттєра́дісний, сонцелю́бний
опти́чнийсвітлови́й; зорови́й
ора́кулвіщу́н
оранже́ріятепли́ця
ора́торпромо́вець
ордина́рнийзвича́йний
ориґіна́лперво́пис, первотві́р; (хто) проя́ва 
орієнта́льнийсхі́дній
ортогра́фіяправо́пис
ортодокса́льнийправові́рний
па́взапере́рва
павпериза́ціязубо́жіння
пактуго́да
па́нікапереполо́х
панора́мавидо́вище; краєви́д
парази́тдармої́д, тру́тень
парале́льнийрівнобі́жний
пара́лічгрець, роди́мець
парвеню́ви́пинок, ви́скочень, ви́скочка
пари́рувативідбива́ти; дава́ти зда́чі
парі́закла́д
партне́ртова́риш, напа́рник 
пасажи́рподорожа́нин
паси́внийбездія́льний, байду́жий
патріярха́льнийстаросві́тський
патро́н хтоопіку́н; хлібода́р
патронта́шладівни́ця
пейза́жкраєви́д
пе́нзельквач, ква́чик
перипеті́їзли́годні, мита́рства
періоди́чнораз-у-ра́з
пермане́нтнийбезпере́рвний, ста́лий
перпендикуля́рносторч
песимі́стзневі́рений
песимісти́чнийзневі́рницький, безнаді́йний
п’єдеста́л/ь/підні́жжя, пі́дмурок
піґме́нтзаба́рвлення, барвни́к
піка́нтнийгостроціка́вий; (жарт) масни́й
піраміда́льношатро́м
плеври́толе́гниця
постаме́нтпідні́жжя
прайскура́нтці́нник
превалюва́типереважа́ти
превенти́внийзапобіга́вчий
пре́мія; & преміюва́тинагоро́да; нагоро́джувати
прести́ждо́бра сла́ва
претендува́ти на щодопомина́тися чого
прива́тнийособи́стий, не суспі́льний
прима́тверхове́нство, зве́рхність, ви́щість
приміти́внийпро́сти́й, недоскона́лий, недове́ршений, нерозви́нений, /смак/ невиба́гливий, /спосіб/ нехи́трий /про культуру/перві́сний, /світогляд/ обме́жений
при́нципзаса́да
пріорите́тнийпершоря́дний
проґре́с; & проґреси́внийпо́ступ; & поступо́вий
/проду́кти/: моло́чні проду́кти//: на́біл
проза́їкповістя́р
пропаґува́типропові́дувати
пропо́рціяспіввідно́шення
протеґува́ти комуопі́куватися ким
проте́кторопіку́н, захисни́к
профілакти́чнийзапобіга́вчий
проце́нтвідсо́ток
проце́с (розвитку)хід, плин, пере́біг
публікува́тиоприлю́днювати
публі́чний; & в публі́чному мі́сціпривселю́дний; відкри́тий, гла́сний;&на лю́дях
пульвериза́торрозбри́зкувач, розпи́лювач, розпо́рскувач
ранґ і ра́нґазвання́
ра́порт; & рапортува́тизвіт; & звітува́ти
рафіно́ванийочи́щений; ви́тончений, ви́шуканий
раціона́льнодоці́льно
реаґува́тивідгу́куватися
реа́кціяві́дголос, ві́дгук
реалізува́тизді́йснювати
реа́льнийді́йсний, не уя́вний
ревізува́типеревіря́ти; (догми) перегляда́ти
ревмати́змгризь
реґля́ментпоря́док, розпоря́док
резе́рв/а/; & резе́рвнийзапа́с; & запасни́й
резиде́нція (короля)о́сідок
резолю́ціяпостано́ва, ухва́ла
резона́нсвідлу́ння
результа́тна́слідок
рекомендува́типропонува́ти, ра́дити
реконстру́кціяперебудо́ва
ремо́нт; & ремонтува́тинапра́ва; & направля́ти
ренеґа́твідсту́пник
рента́бельнийдоці́льний, прибутко́вий
репети́ціяпро́ба
репре́сіїгоні́ння, переслі́дування
репроду́кціяві́дбиток; (дія) відтво́рення
репута́ціясла́ва
реставрува́тивідно́влювати, поно́влювати, відро́джувати
рефера́тдо́повідь
реце́птпри́пис
ризикува́ти життя́мва́жити голово́ю
ритуа́лобря́д
ро́тасо́тня
рульо́нсуві́й, звій
ру́порголосни́к
салю́твіта́ння
санкціонува́тизатве́рджувати; схва́лювати
сарко́мам’яса́к
сатисфа́кціязадово́лення, вдово́лення
сезо́нпора́ /ро́ку/
сексуа́льнийстате́вий
селе́кціядо́бір
сенсаці́йнийгостроціка́вий
се́рвіспо́слуги
серйо́знийпова́жний
се́сіязасі́дання
сибари́трозкошелю́б
сиґна́лопові́стка; знак
силуе́т і силюе́тао́брис
симпатизува́ти комуподо́бати кого
симпто́мозна́ка, ви́яв, про́яв
синхро́нний, синхроні́чнийодноча́сний
ситуа́ціястано́вище, стан, поло́ження
ске́птикневі́ра
сконфу́зитисязавстида́тися
слайдпро́зірка
соліда́рністьвзаємопо́міч
соліда́рнопліч-о́-пліч
солі́днийнеаби́який, добря́чий; ґрунто́вний
со́ус і соспідле́ва
соція́льнийсуспі́льний
спа́змико́рчі, судо́ма
специ́фіка; & специфі́чнийсвоєрі́дність; & своєрі́дний
спе́ціїприпра́ви, присма́ки
споради́чнийпоодино́кий
ста́дія (розвитку)щабе́ль
сталь; & стале́вийкри́ця; & крице́вий
стеногра́фіяскоро́пис
стратосфе́рапоет. піднебе́сся
студіюва́тививча́ти
субордина́ціяпідпорядко́ваний, (дія)підпорядкува́ння
сувереніте́тсамості́йність, незале́жність
сфе́раку́ля; (діяльности) ца́рина, га́лузь
сце́накін
сюрпри́зподару́нок; несподі́ванка
тала́нтхист, дар, кебе́та
темпера́ментно́ров
температу́ра (хворого)гаря́чка
теоло́гіябогослі́в’я, богосло́вія
тео́ріявче́ння́
те́рмін; & терміно́вийречене́ць; & нега́йний
тестаме́нтзапові́т
тирстрі́льбище
тира́ж книжкина́клад
тире́ри́ска
тита́нве́летень
ти́тулзвання́
травмува́ти рануроз’я́трювати
тради́ція; & традиці́йнийузвича́єння, зви́чай;  & узвича́єний
трактгости́нець
трактува́титлума́чити
трансплянта́ціяпереса́дка
трансформува́типеретво́рювати
тра́урнийжало́бний, похоро́нний
тривія́льнийзаяло́жений
тротуа́рпішохі́д
трофе́йздо́бич
туберкульо́з/а/сухо́ти
ту́мбастовпе́ць
універса́льнийвсеося́жний; всебі́чний; зага́льний; всесві́тній
уніка́льнийоди́н на сві́ті, незрівня́нний, неповто́рний
уніта́рнийсобо́рний, неподі́льний, одноці́лий
уніфо́рмаоднострі́й
утри́руватипересо́лювати, перепе́рчувати,передава́ти куті́ ме́ду
фабрикува́тивиробля́ти, виготовля́ти
фавори́тулю́бленець; коха́нець
факти́чнона ді́лі
фа́кторчи́нник
фалшува́ти і фальсифікува́типідробля́ти
фамілья́рнийпанібра́тський
фантазе́рмрі́йник
фа́нто́мпри́вид, прима́ра
фанфаро́нпри́нда
фаршна́чинка
фасо́нкрій
фа́тумдо́ля, хрест
феєри́чнийказко́вий
фено́ме́н; & феномена́льнийя́вище; & надприро́дний, неземни́й
фешене́бельнийрозкі́шний; великосві́тський
фігу́рапо́стать
фіксува́тизакрі́плювати; карбува́ти
фікти́внийнеспра́вжній, ви́гаданий
фі́кціяви́гадка
філантро́п; & філантропі́чнийдоброчи́нець; & доброді́йний
філіґра́нний і філіґра́новийтонко́ї робо́ти
філі́стеробива́тель, міщани́н
філо́логмовозна́вець
фільтр; & фільтрува́тиціди́ло; проці́джувати
фіна́лкіне́ць, закі́нчення
фіна́льнийзаверша́льний, заклю́чний, кінце́вий
фіна́нсико́шти; гро́ші
фі́сту́ланори́ця
фія́сконевда́ча, неу́спіх, прова́л
флегмати́чнийнезвору́шний, мля́вий
фліртува́тифі́ґлі-ми́ґлі стро́їти
флю́герпого́дник, млино́к
фонтло
фонта́нводогра́й
форе́ляпетруг
форсува́типриско́рювати; (річку)переправля́тися че́рез
форту́науда́ча, у́спіх; до́ля, тала́н
фрагме́нтури́вок
фразе́рмарносло́в
фриво́льнийлегкова́жний, вітрого́нський
фронта́льнийчолови́й
фронто́нпричі́лок
фру́кта; & фру́ктио́воч; & о́вочі
фунда́торзасно́вник
функціонува́тиді́яти, працюва́ти
фу́нкціяобо́в’язок, пови́нність; призна́чення
фуру́нкулчиря́к
хамелео́н (хто)крути́хвіст
хао́с; & хаоти́чнийбезла́ддя, гарми́дер;  & безла́дний
хара́ктер (людини)вда́ча, но́ров, но́рів
характе́рнийвласти́вий; своєрі́дний; прикме́тний
хро́нікаліто́пис
хроні́чнийзатяжни́й, трива́лий; пості́йний
целіба́тбезшлю́б’я
циркулюва́тикружля́ти
циркуля́робі́жник
цирку́ляціяо́біг
ціль; ці́лімета́; на́міри
шанснаго́да, можли́вість
швайца́рпридве́рник
шере́нгала́ва, шик, лі́нія, ряд
шофе́рводі́й
шта́бель (дрів тощо)стіс
штрафпеня́, хук
юри́ст; & юриди́чний;правни́к; & правни́чий
юсти́ціяправосу́ддя