Характеристика головних персонажів повісті “Лихі люди”

Характеристика головних персонажів повісті “Лихі люди”

Якщо ви прочитали повість “Лихі люди” (її можна знайти ТУТ), то радимо вам ознайомитися з характеристикою головних персонажів твору. Всі вони різні й майстерно змальовані. Тут ми пропонуємо розібрати їхні особливості, аби краще збагнути фабулу твору.


Образи повісті

Одна з особливостей змалювання дійових осіб у цьому творі — Телепня, Жука, Шестірного, Попенка — полягає в тому, що письменник простежує за їх поведінкою, починаючи з шкільних років аж до того часу, коли вони стали на шлях самостійного життя. Автор показав, як поступово змінювалися їх звички, прагнення і по­гляди на життя народу, як колишні шкільні товариші стали політичними ворогами.


ПЕТРО ТЕЛЕПЕНЬ

Демократичні переконання Телепня, які привели його на шлях служіння народу, почали складатися ще в юнацькі роки. В дитинстві він був слухняним і працьовитим, щирим та лагідним. Він прагнув добре вчитися, мріяв допомагати батькам після закінчення школи.

Велике значення в житті Петра Телепня мала друж­ба з Тимофієм Жуком, з яким він вчився в одній гімна­зії. Під його впливом Петро Телепень починає замислюватись над причинами тяжкої долі простого народу. Разом з Жуком він читає заборонені царським урядом книж­ки про кращий суспільний лад. Найбільший же вплив на формування переконань Телепня мали страхітливі картини злиднів і безправ’я народу, які він скрізь спо­стерігав.

Зблизившись з передовими студентами Київського університету, які прагнули знищити несправедливий суспільний лад, він вирішив стати письменником, щоб своїми творами будити в читачів співчуття до пригноб­лених.

Потрапивши за свої твори і зв’язок з революціонера­ми до в’язниці, Телепень і тут залишився вірним сво­їм ідейним переконанням, не видав своїх ідейних спіль­ників, не став на коліна перед ворогом: він відмовляє­ться відповідати на запитання прокурора. Але доведений нестерпними тюремними умовами до відчаю, він психіч­но захворів і покінчив життя самогубством.

Телепень зображений письменником як людина чес­на, до кінця віддана народові. Перед самою смертю він висловлює віру, що прийде час, коли виростуть нові ре­волюційні сили, які переможуть у боротьбі за щастя народу.


ТИМОФІЙ ЖУК

Жук показаний письменником як борець проти системи за кращу долю народу. Демократичний світогляд його сформувався в основному вже в гімназії. Тимофій чес­ний, справедливий, щирий і співчутливий до горя інших. Глибоку відразу і ненависть викликають у нього егоїзм, лицемірство і підлабузництво, які заохочувалися в гім­назії.

Виключений по доносу Шестірного з гімназії, Тимо­фій пориває з своєю дворянською родиною і йде в народ, щоб разом з ним працювати і боротися за краще життя.

Близьке знайомство із злиденним і безправним жит­тям народу, тяжка праця на фабриках і заводах, на панських ланах, на баржах, в рибальській артілі загар­тували Жука і викликали в нього ще більшу ненависть до поміщиків і капіталістів. Під час зустрічі з Петром в рибальській артілі під Києвом він доводить Телепне­ві, що одним поширенням освіти і гуманних ідей не можна визволити народ від визискування.

На думку Жука, боротьбу за визволення народу не можна відкладати на майбутній час і чекати, поки живе слово проб’є закам’янілі душі панів. Народ може здо­бути свої права лише силою, боротьбою проти царизму.

«Не можна просьбою, — говорить Жук, — бери силою! Бийся! борися, — а бери, добувай!»

Ці висловлювання Жука мають виразний революційно-демократичний характер. Вони співзвучні революційному заповітові Т. Г. Шевченка:

«Борітеся — поборете!»

Основною рисою Жука є глибока ненависть до існу­ючого ладу, безмежна любов до пригноблених і прагнення принести їм якнайбільшу користь. Воля Жука до боротьби незламна. Потрапивши до в’язниці, він не за­непадає духом. Тюремникам не зламати його прагнення до боротьби за кращу долю народу: крізь тюремні гра­ти рветься на волю його пісня.

Жук глибше, ніж Телепень, розуміє питання суспіль­ної боротьби. Він набагато активніший, стійкіший і послідовніший, ніж його друг і товариш. Таким особли­востям характеру Жука відповідає його мова, сповнена тепла і ласки у зверненні до друзів, у висловленнях про народ і просякнута гнівом і ненавистю до ворогів.

Життя і діяльність Жука і Телепня є типовими для демократичної інтелігенції 70-х років XIX ст.

Образи Жука і Телепня протиставлені в творі сати­ричним образам їх колишніх шкільних товаришів, а зго­дом політичних ворогів Шестірного і Попенка, цих справжніх «лихих людей».

ШЕСТІРНИЙ

Ще в початковій шко­лі та в гімназії складалися основні риси характеру цього представника царської влади. Він уже в школі кривдить своїх товаришів, ставиться до них з презир­ством, запопадливо вислужується перед начальством гімназії. Йому ненависні прагнення інтелігенції безкорисливо служити народові, боротися за його кращу долю. Шестірний – підлий, лицемірний донощик, шпигун. За його доносом виганяють Жука.

Закінчивши привілейовану школу правознавства Шестірний стає помічником прокурора! І веде жорстку боротьбу проти «лихих людей», ворогів царського самодержавства. Шестірний з презирством та зневагою ставиться до трудящих. Він байдужий до горя і страждань народу. Ведучи справу Телепня, його колишньо­го товариша по гімназії, Шестірний мріє про вищу посаду й ордени.

Важливу роль у характеристиці Шестірного відігра­ють його портретні риси. Автор неодноразово підкрес­лює, що в Шестірного зелені, жаб’ячі очі, які часто за­горяються хижим вогнем, його обличчя ,з вищиреними білими зубами є символічним узагальненням образу хижака-ката, душителя визвольних змагань народу.

Характеристику Шестірного доповнює його мова. Свою підступність і жорстокість віп намагається при­ховати вдаваною ввічливістю. Прибувши в тюремну ка­меру для допиту Телепня, він з солодкою інтонацією в голосі звертається до в’язня:

«Чего вы стоите? Сади­тесь… Расскажите нам все, что вы знаете по этому делу, по которому мне пришлось с вами в таком печальном месте встретиться…»

і далі:

«Вы отказываетесь от чистосердечного сознания? Вы отодвигаете руку товарища, которая, может быть, что-нибудь и сделала для вас?»

Як видно з твору, так він нічого і не зробив для по­легшення долі Телепня. Його слова про «руку товари­ща» виявилися справжнім лицемірством.


ГРИГОРІЙ ПОПЕНКО

Поведінка Попенка під час навчання в школі уже свідчила, що з нього не вийде справжньої чесної людини. Він обманює своїх батьків, своїх товаришів. Бере участь у пиятиках, різних витівках і беш­кетах бурсаків. Попенко далекий від високих ідеалів. Усі його мрії не йдуть далі бажання одержати вигідну попівську посаду та одруження з ба­гатою попівною.

Попенку чужі прагнення демократичної молоді нес­ти знання в народ. Він вважає, що селянинові освіта не потрібна:

«Мужик поки ще темний, то і в бога вірує, а вивчиться — він і церкву забуде, а про батюшку — помикай, як звали! Прийдеться йому, коли-не з голоду здихати, то над сухарем давитися; та ще й з поученій твоїх він наглумиться».

Вся огидність цього мракобіса і шкурника, тюрем­ного попа виявляється під час його розповіді ватазі картярів про трагічну загибель замученого в тюрмі Те­лепня, свого колишнього товариша. Заливаючись весе­лим реготом, Попенко каже:

«Дурний! Коли вже наважився вмирати, то так би і вмирав. От би і мені перепало рублів зо три на похороні. Було б на пулечку!»

Характерна й мова Попенка. В його розмовах ча­сто зустрічаються слова з релігійної термінології: «Хай мене хрест поб’є, свята блискавка запалить» та ін., які він облудно вживає.

Вживання автором при характеристиці Попенка си­нонімічних слів посилює сатиричне змалювання цього образу:

  • реготом — замість «сміхом»;
  • поплів­ся — замість «пішов»;
  • запихався — замість «їв» та ін.