Синтаксичний розбір складного речення

Синтаксичний розбір складного речення


От і закінчуємо вивчення складних речень! Для підсумку пропонуємо вам схеми їхнього розбору. Тут розписано послідовність аналізу з прикладами. Уважно вчитайтеся, зрозумійте структуру і гайда розбирати! Це зовсім не складно, але важливо.


Синтаксичний розбір складного речення

1. Тип речення (складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове).
2. Сполучниковий чи безсполучниковий зв’язок, тип сполучників.
3. Види підрядних речень.
4. Характер підрядності (якщо речення скла­д­но­під­ря­д­не з кількома під­ря­д­ними):

  • однорідна підрядність;
  • неоднорідна підрядність;
  • послідовна підрядність.

5. Схема речення.

Тоню охоплює лихоманкове збудження, дріж, трепет, що це вони з Віталиком аж куди до­бу­ли­ся, одні-однісінькі опинились на цьому ос­т­рі­в­ку, як робінзони, де їх оточує химерне за­лі­з­не бескеття. (О. Г.)

Це складне, складнопідрядне речення з кі­ль­ко­ма підрядними. Головне речення (про­чи­ту­єть­ся): Її охоплює лихоманкове збудження, дріж, трепет.
Перше підрядне речення — …що це вони з Ві­та­ли­ком аж куди добулися, одні-однісінькі опи­ни­лись на цьому острівку — стосується го­ло­вно­го речення в цілому і має причинове під­ря­д­не значення. Сполучник що тут не типовий для приєднання обставинного підрядного при­чи­но­во­го речення.

Друге підрядне речення — де їх оточує хи­ме­р­не залізне бескеття — має подвійну за­ле­ж­ність від головного, бо воно може ко­ор­ди­ну­ва­ти­ся дво­ма питаннями опинилися де? і на острові яко­му?, тобто підрядне речення ні­би­то може бути чи обставинним місця, чи озна­ча­ль­ним; бі­ль­ше граматичних підстав вва­жа­ти його озна­ча­ль­ним, бо дієслово опинилися вимагає свого поширення обставиною на ос­т­ро­ві, а до неї ужито означення — підрядне ре­чен­ня.

Граматична схема речення така:

(схеми zno.if.ua)

Речення з послідовною підрядністю.


Синтаксичний розбір складного речення із різними видами зв’язку

1. Тип речення.
2. Частини складного речення.
3. Кожну частину розглянути окремо як просте або складне речення.
4. Схема речення.

Набравши висоту, літак знову почав від­ри­ва­ти­ся від реального світу, хоч і не міг ма­не­в­ру­ва­ти, бо праворуч і ліворуч тяглися білі тра­си по­ві­т­ря­них доріг, а часом виринав на овиді якийсь інший швидкохідний літак. (Ю. Мей­геш)

1. Це речення складносурядне з підрядністю — складається з двох сурядних частин (межа від зіставного сурядного сполучника аа часом…)
2. Перше сурядне речення за структурою скла­д­не — з двома підрядними у послідовному під­ря­д­но­му зв’язку.
Граматичний аналіз: головне речення — На­бра­в­ши висоту, літак знову почав відриватися від реального світу; перше підряд­не — допустове, дру­ге підрядне — причини.
3. Друге сурядне речення — зіставне, спо­лу­ч­ни­ко­ве, приєднане за допомогою сполучника а; за структурою — просте, двоскладне, по­ши­ре­не, не­ускладнене.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *