Стилі мови: розмовний і художній

Стилі мови: розмовний і художній

Стилі мови – важлива тема як для школярів і учасників ЗНО, так і для всіх, хто вивчає українську мову і культуру мовлення. Тут пропонуємо розглянути поняття стилю в сучасній українській мові та звернутися до двох різновидів – розмовного і художнього.


Стиль в сучасній українській мові є різновидом мови з певним набором засобів мовлення для вираження мовлення або передачі вербальної інформації у певних умовах. Стилі мови різняться характером висловлювання, змістом та метою мовлення.

Наразі виділяють 6 основних стилів української мови: розмовний, публіцистичний, науковий, художній, офіційно-діловий та сакральний. Про кожен із них – по порядку.


Розмовний стиль

Розмовний стиль (або його ще називають розмовно-побутовим) – найбільш уживаний у сучасній мові. Він уживається в побутовому усному спілкуванні та слугує для офіційного або неофіційного спілкування людей у повсякденному житті.

Він характеризується невимушеністю і простотою форм. Розмовним стилем люди користуються в усіх сферах життя: у побуті, у сім’ї, на виробництві. Основне призначення цього стилю — бути засобом впливу й невимушеного спілкування, жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, з’ясування виробничих і побутових стосунків.

Лексику розмовного стилю представлено великою кількістю експресивних та емоційно-забарвлених слів, зокрема метафор, порівнянь, синонімів, фразеологізмів, фольклоризмів, діалектизмів, просторічних та скорочених слів, вигуків тощо.

У розмовному мовленні широко використовуються прості речення, переважно короткі (неповні, обірвані, односкладні). Розмовне мовлення здебільш спонтанне, непідготовлене, тому його компонентами є позамовні елементи: міміка, жести, поширена ситуація.

«Грицю! — сказав батько.

Га! — сказав Гриць.

Видиш оту хату?

Видзу.

Пам’ятай собі, се школа.

Ба, — сказав Гриць.

Сюди будеш ходити вчитися.

Ба, — сказав Гриць.

Ознаки розмовного стилю:

 • широке використання загальновживаних слів;
 • експресивність та емоційне забарвлення мовлення;
 • використання невербальної комунікації: міміки та жестикуляції;
 • різноманітність ритмів та мелодики;
 • використання жаргонізмів, вульгаризмів та навіть русизмів;
 • вживання неповних речень, вставних слів та звертань;
 • часте використання слів із суфіксами пестливості чи зневаги.

Художній стиль

Художній стиль – це стиль, за допомогою якого створена більшість творів художньої літератури. В рамках стиля виділяють прозаїчні та поетичні твори.

Художній стиль є складним сплавом, у якому відображається все багатство національної мови. Тут можливе поєднання елементів усіх стилів літературної мови. Засобами художнього слова через систему образів художній стиль впливає на розум, почуття та волю читачів, формує їхні ідейні переконання, моральні якості й естетичні смаки.

Образність відрізняє художній стиль від решти стилів. Використання мовних засобів зумовлено його призначенням — образно відтворити дійсність. Мова художньої літератури характеризується виключним багатством лексики і фразеології. У художні твори вводяться історизми, архаїзми, діалектизми, елементи просторіччя, навіть жаргонізми. Приклад архаїзмів: Німим отверзуться уста.

Приклад діалектизмів:

«В Яремчі, неподалік від водоспаду, сидів гуцул у кептарику, в брилку, у вишитій сорочці і палив люльку. Поряд лежали полотняні бесаги з якимось кадібком, купленим у Яремчі на ярмарку, біля бесагів витяглись ноги у білих гачах».

У художньому стилі широко використовується емоційно-експресивна лексика: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми. Для передачі думки використовуються різноманітні художні засоби (епітети, метафори, порівняння, символи тощо).

Основними жанрами художнього стилю виступають вірші, оповідання, драматичні твори, романи, поеми, епіграми тощо.

Ознаки художнього стилю:

 • слова слугують не тільки засобом вираження думок, але й естетичного впливу на читача;
 • широке використання засобів художнього мовлення;
 • образність та експресивність мовлення;
 • можливе використання фразеологізмів та діалектизмів;
 • поєднання всіх лексичних та граматичних стилів.

Читайте також:

One thought on “Стилі мови: розмовний і художній

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *