Критерії оцінювання власного висловлення ЗНО

Критерії оцінювання власного висловлення ЗНО

Пропонуємо розглянути критерії оцінювання твору ЗНО з української мови та літератури. Ця інформація допоможе учаснику підготуватися до завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Пам’ятайте: власне висловлення має бути побудоване логічно та послідовно за такою структурою: теза; аргументи, що підкріплюються прикладами із літератури чи інших видів мистецтва, а також історичним фактом або випадком із життя; висновок.  


Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю
(власного висловлення) з української мови
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали
1. Теза Учасник вправно формулює тезу 2
Учасник не формулює тези вправно 1
Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі 0
2. Аргументи Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи 2
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

1
Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними 0
3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва 2
Немає мотивації наведення прикладу.Приклад не конкретизований через художній образ.

У прикладі є фактичні помилки

1
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він не є доречним 0
3б. Приклад, що є випадком із життя або історичною подією Учасник наводить принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, яка є конкретною, локалізованою в часі та просторі 2
Немає мотивації наведення такого прикладу; він не конкретизований; у ньому є фактичні помилки 1
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним 0
4. Логічність, послідовність Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу) 2
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки 1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає 0
5. Висновок Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів 2
Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами 1
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами 0

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями ( та ), як викладено в таблицях 2 і 3.


Таблиця 2

Критерій Кількість помилок Бали
6а. Орфографія та пунктуація 0–1 4
2–6 3
7–11 2
12–16 1
17 і більше 0

Таблиця 3

Критерій Кількість помилок Бали
6б. Лексика, граматика та стилістика 0–1 4
2–4 3
5–7 2
8–10 1
11 і більше 0

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

  • у написанні великої літери в складних власних назвах;
  • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
  • у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
  • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
  • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як 1 (одну) грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) орфографічну помилку.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, оцінюють у 0 балів. Роботу обсягом до 100 слівоцінюють у 0 балів.

Разом 24 тестових бали.
Джерело: testportal.gov.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *